Převzato z : Deníku veřejné zpávy

Úřední deska v novém správním řáduPodle § 26 odst. 1 nového správního řádu zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná (pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska) a obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy jinými slovy na internetu.
Zákonem č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se současně s účinností nového správního řádu (1. 1. 2006) novelizují příslušná ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze upravující dosud úřední desky v obcích a krajích. Na úředních deskách (nejen) samosprávných celků se však na základě zvláštních zákonů publikují i jiné dokumenty než písemnosti doručované podle správního řádu. Pokusme se proto podrobněji popsat

okruh dokumentů, které mají být podle tohoto ustanovení publikovány na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet)
způsob publikace takových dokumentů z hlediska rozsahu, v jakém mají být na internetu zveřejňovány a konečně
právní účinky (důsledky) publikace dokumentů vyvěšovaných na úřední desce v rámci postupů, na které se vztahuje správní řád
právní účinky (důsledky) publikace dokumentů, jejichž vyvěšení na úřední desce předpokládají zvláštní zákony a nejde přitom o postupy, na které by se vztahoval správní řád.
Dálkový přístup

Jde nám tedy zejména o výklad poslední věty § 26 odst. 1 správního řádu, podle které se obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nemusí být na první pohled zcela jednoznačné, zda se toto (svým obsahem hmotněprávní) ustanovení vztahuje jen na dokumenty, jejichž zveřejnění na úřední desce ukládá sám správní řád v § 25 (doručování veřejnou vyhláškou) nebo i na jiné dokumenty, jejichž (povinnou) publikaci na úřední desce toho kterého správního orgánu stanoví zvláštní právní předpisy, které se správním řádem a postupy v něm upravenými nijak nesouvisejí.

A zcela jednoznačný nemusí být ani výklad pojmu "obsah úřední desky", a to v tom smyslu, zda se jím rozumí "pouhý" soupis (seznam) dokumentů publikovaných na úřední desce či jejich plné znění, a to ať již by šlo jen o dokumenty podle § 25 správního řádu nebo i dokumenty podle jiných zákonů (dojdeme-li k závěru, že i na ně toto ustanovení dopadá).

V případě odpovědi na první z položených otázek, tedy určení rozsahu (okruhu) dokumentů publikovaných způsobem umožňující dálkový přístup na úřední desce správního orgánu, musíme vycházet zejména z ustanovení věty první § 26 odst. 1, podle které každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Stejně jako zbývající části tohoto ustanovení je i tato věta ustanovením hmotněprávním, jehož prostřednictvím má být (především) naplněna povinnost správních orgánů doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.

Zřizování úřední desky

Obdobné ustanovení upravující povinnost správních orgánů zřizovat úřední desku stávající správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.) neobsahoval a neobsahuje. O existenci úřední desky správního orgánu se dnes výslovně zmiňují, pouze některé zákony upravující postavení a působnost orgánů, resp. subjektů, veřejné správy. Jako příklad lze uvést typicky § 112 zákona o obcích, § 71 zákona o krajích a § 83 zákona o hlavním městě Praze.


Atd ...
JUDr. Josef Vedral, Ph. D., jeden ze spoluautorů návrhu nového správního řádu
Nový kabát úřední desky obce Rácovice