1
2

Obsah stránky

Výstavba chodníku v obci Rácovice

sobota, 28. listopad 2020 // PROJEKTY ROZVOJ VENKOVA

Text // Obec Rácovice


 

 

 

" Výstavba chodníku v obci Rácovice "

Projekt : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014273

Projekt řeší stavbu chodníku v obci Rácovice v celkové délce 0,174.70 km v šířce 1,58 m. Chodník se nachází v severní části obce podél místní komunikace, jedná se o zastavěné území v obci.

Chodník je umístěn na parcelách – 727/2 a 712/2. Celková délka plánovaného chodníku je 174,70 metrů.

Termín zahájení stavby objektu byl předpokládán v průběhu roku 2020, uvedení do provozu je uvažováno taktéž koncem roku 2020. Stavba byla provedena jako celek bez etapizace.

Stavba je v souladu s územním plánem obce Rácovice – veřejně přístupná prostranství.

Chodník je navržen v zástavbě rodinných domů, pozemek je využíván jako místní komunikace.

Seznam dotčených parcel:

Pozemek: 727/2 – LV č. 10001 Katastrální území: Rácovice [769479] Výměra: 4179 m2Druh pozemku: ostatní plocha Vlastník: Obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Třebelovice

Pozemek: 712/2 – LV č. 10001 Katastrální území: Rácovice [769479] Výměra: 3568 m2Druh pozemku: ostatní plocha Vlastník: Obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Třebelovice

Souhrnný technický popis stavby:

Navržený chodník v délce 0,174.70 km, šířka 1,58 m, povrch z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40 mm, podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 250 mm.

V místech vjezdů je použita betonová zámková dlažba tl. 80 mm do lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm, podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 250 mm. V místech, kde dochází ke snížení chodníků (vjezd, místo pro přecházení), kde obrubník vyčnívá nad vozovkou pouze 20 mm, je vytvořen varovný pás, kontrastní barvy, který slouží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Oddělení vozovky od chodníku je betonovou silniční obrubou ABO 2 -15 tl. 150 mm, která již byla povolena Městským úřadem Moravské Budějovice, odborem životního prostředí pod číslem jednacím MUMB/OŽP/17087/2018 ze dne nabytí právní moci 14.8.2018. Oddělení chodníku od zeleně je chodníkovým obrubníkem ABO 15 -10 tl. 80 mm.

V zatravněných plochách je hrana nové chodníkové obruby min. 80 mm nad povrchem chodníku. Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem, dešťové vody jsou odvedeny do dešťových vpustí, které byly povoleny zároveň se silničními obrubami. Plocha chodníku – betonová zámková dlažba tl. 60 mm – 181,56 m2.

Plocha vjezdů – betonová zámková dlažba tl. 80 mm – 32,28 m2. Plocha varovného pásu – betonová zámková dlažba kontrastní barvy s hmatovou úpravou tl. 60 mm – 20,06 m2. Délka chodníkového obrubníku ABO 15-10, tl. 80 mm – 174,70 m.

Jedná se o stavbu v zastavěném území obce, krajinný ráz nebude dotčen.

Stavba se nedotýká významných krajinných prvků nebo biokoridorů.

Vlastní stavba není novým zdrojem hluku, neboť je určena pro pohyb chodců.

Stavba je určena pro pohyb chodců, nebudou zde vznikat žádné emise.

Stavba není zdrojem znečistěných vod. Vodní zdroje se v okolí stavby nenacházejí.

Stavba chodníku je řešena v souladu s užíváním osob s omezenou schopností pohybu a orientace (snížený nástup na chodník s varovným pásem z dlažby s kontrastní barvou a hmatovou úpravou, varovný pás z dlažby s kontrastní barvou a hmatovou úpravou je také v každém vjezdu).

 

Projekt byl financován Evropskou unií a Ministerstvem pro mistní rozvoj ČR.

" Výstavba chodníku v obci Rácovice "

Projekt : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014273

 

 

 

Fotogalerie k článku


Zobrazit celou galerii k článku

Patička stránky