1
2

Obsah stránky

Novodobá historie obce

V roce 1990 se občané naší obce rozhodli formou podpisové akce pro samostatnost obce. Téhož roku proběhly volby obecního zastupitelstva. Koncem roku 1990 začalo přebírat nově zvolené zastupitelstvo řízení obce včetně příslušné dokumentace od Místního národního výboru v Třebelovicích.

V prvním roce samostatnosti obce činily rozpočtované příjmy obce zhruba  40 tis. Kč, přičemž pouze spotřeba elektřiny představovala částku kolem 20 tis. Kč. Mezi první kroky nového zastupitelstva tedy nutně patřila úsporná opatření (úprava smlouvy na odběr elektřiny, oprava veřejného osvětlení atd.).

Důležitým rozhodnutím nového obecního zastupitelstva bylo schválení dohody o vypořádání restitučních nároků s rodinou Písaříkových. Tato jednání proběhla velmi korektně a jejich výsledkem bylo, že naší obci zůstal ve vlastnictví objekt dnešního obecního úřadu. V části této budovy byl v šedesátých létech vybudován sál. Větší část budovy však byla značně zdevastovaná. V roce 1992 byly zahájeny opravy této budovy, které probíhaly několik roků a vyžádaly si více než milion korun. Bez finanční pomoci od Okresního úřadu v Třebíči a bez využití dotací z Programu obnovy venkova a zejména bez obětavé práce našich občanů, by byly tyto opravy neufinancovatelné. Nejprve jsme provedli opravu dřevěné konstrukce střechy a  kompletní vyměněnu krytiny budovy. Potom následovala výstavba sociálního zařízení, požární zbrojnice a kanceláře obecního úřadu. Dále byly provedeny nové vnitřní a vnější omítky téměř celé budovy a sololitový strop v sále byl nahrazen novým stropem.

V roce 1998 jsme provedli rekonstrukci veřejného osvětlení a v roce 1999 byla zahájena výstavba plynovodu. K výstavbě plynovodu spojila naše obec síly formou svazku obcí se sousedními obcemi Kojatice, Hornice a Dešov. Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5 mil. Kč. Náklady na výstavbu  plynovodu v Rácovicích představovaly částku 2 360 tis. Kč. Díky dotaci od Fondu životního prostředí zaplatila naše obec za plynovod pouze 1 285 tis. Kč.
     
V roce 2000 jsme zahájili výstavbu autobusové zastávky. Vzhledem k požadavkům dopravního inspektorátu se autobusová zastávka přesune ze státní silnice ke kapličce. Tato stavba významně ovlivňuje vzhled naší obce. Byl odstraněn starý most u kapličky a provedeno částečné zatrubnění levostranného přítoku Bíhanky. Komunikace okolo kapličky byly vyasfaltovány. V současné době se provádí úpravy terénu a pokládka chodníků. Protože se jedná o poměrně rozsáhlou akci (rozpočet 1 642 tis. Kč), provázenou drobnými problémy s financováním, prodloužila se původně plánovaná lhůta výstavby ze tří roků do dnešních dní.
     
Naše obec se v roce 2003 zapojila do výstavby společného vodovodu pro obce  Budkov, Oponešice, Rácovice a Třebelovice (s rozpočtem 25,4 mil. Kč). Investorem vodovodu je svazek obcí "Vodovody a kanalizace". Rovněž tato stavba je dotována ze státní prostředků. Naši obec bude výstavba vodovodu stát 1 723 tis. Kč. Splácení této částky je rozloženo do 7 roků (2003 až 2009).

Patička stránky